Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka jest Iwona Olendrowicz, 60-182 Poznań ul. Perzycka 38a , e-mail: baltima@baltima.eu, tel. 506 477 741. Pod tym adresem i nr telefonu można się skontaktować z Administratorem danych osobowych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. b, c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016roku, dalej RODO w celu wykonania usługi, wykonania umowy (m.in. kontaktu z Rodzicem ws. związanych z wypełnianiem obowiązków wynikających z umowy) oraz w celach rachunkowych i podatkowych, a także prawnie uzasadnionym interesie w celu obsługi, dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw w razie zaistnienia sporu.
  3. Dane osobowe, które będą przetwarzane przez Administratora będą obejmowały: imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko rodzica, adres zamieszkania rodzica oraz dziecka, data urodzenia dziecka, PESEL dziecka, nr dowodu osobistego rodzica, PESEL rodzica oraz wizerunek rodzica i dziecka.
  4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty, którym na przekazywanie zezwalają przepisy prawa lub wymaga tego zrealizowanie umowy, w szczególności podmioty współpracujące z Administratorem danych osobowych w celu wykonania świadczenia na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy, podmioty świadczące usługi rachunkowo – księgowe, podmioty, świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi windykacyjne, podmioty zapewniające obsługę informatyczną. W takim przypadku w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.
  5. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
  6. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres który jest wyznaczony na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do realizacji wskazanego celu i warunek konieczny do zawarcia i realizacji umowy, sprzedaży towarów oraz innych umów wykonywanych w ramach wzajemnej współpracy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie i realizację w/w umów i usług.
.

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies na potrzeby prawidłowej realizacji usługi dla użytkowników, a także opracowywania statystyk z zakresu korzystania z serwisu. Korzystanie z serwisu przy niezmienionych ustawieniach przeglądarki oznacza, że cookies będą umieszczone na urządzeniu końcowym.
Rozumiem i akceptuję.